HẢI QUAN SẼ KIỂM TRA DOANH NGHIỆP XNK NHỮNG GÌ?

Tại cửa khẩu, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra trị giá hải quan của người xuất khẩu nhập khẩu, nội dung cụ thể như dưới đây

Tham khảo: Doanh nghiệp dịch vụ

 Nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan

 • Kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế
 • Kiểm tra trị giá hải quan
 • Kiểm tra, xác định xuất xứ
 • Kiểm tra thực hiện chính sách thuế
 • Kiểm tra giấy phép
 1. Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ hải quan
 • Nếu có căn cứ xác định nhập khẩu hải quan khai sai thì Cơ quan Hải quan yêu cầu Doanh nghiệp khai bổ sung, Nếu Doanh nghiệp không khai bổ sung thì Cơ quan Hải quan ấn định thuế
 • Nếu chưa đủ căn cứ xác định thì Cơ quan Hải quan yêu cầu Doanh nghiệp bổ dung hồ sơ (Tài liệu kỹ thuật, Hợp đồng mua bán, bản phân tích thành phần hàng hoá)
 • Nếu vẫn chưa xác định được hàng hoá thì Cơ quan Hải quan lấy mẫu giám định, phân tích phân loại hoặc tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá
 • Thời gian kiểm tra hồ sơ: Chậm nhất 02 giờ
 1. Kiểm tra trị giá hải quan

Hàng hóa XK: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.

Hàng hóa NK: Trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) hoặc theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Phương pháp xác định trị giá hải quan: Theo các phương pháp của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)

Xem thêm: Khóa học kế toán loại hình doanh nghiệp sản xuất

Quy định tại điều 25 Thông tư 39/2015/TT-BTC:

1/ Cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, đồng thời Doanh nghiệp chấp nhận những cơ sở bác bỏ do Cơ quan hải quan đưa ra thì Doanh nghiệp khai sửa đổi, bổ sung, Cơ quan hải quan  xử phạt vi phạm hành chính và thông quan hàng hóa, trường hợp Doanh nghiệp không chấp nhận, Cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo khai báo và  kiểm tra sau thông quan

2/ Cơ quan hải quan nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, Doanh nghiệp đề nghị tham vấn thì Cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng khi Doanh nghhiệp nộp thuế hoặc bảo lãnh theo thuế tự kê khai và thực hiện tham vấn trị giá.

3/ Cơ quan hải quan nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo và Doanh nghiệp không đề nghị tham vấn thì Cơ quan hải quan thông quan khi Doanh nghiệp nộp thuế hoặc bảo lãnh theo thuế tự kê khai và thực hiện kiểm tra sau thông quan

Xem thêm: Công tác kế toán

Trong một số trường hợp phải áp dụng tham vấn trị giá Hải quan

 • Thẩm quyền tham vấn trị giá hải quan: Cục trưởng Hải quan hoặc ủy quyền Chi cục Hải quan
 • Thời gian: Trong 30 ngày đăng ký tờ khai
 • Tham vấn 01 lần:
 • Cùng hợp đồng, được Xuất khẩu, Nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau
 • Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi
 • Nhập khẩu hải quan có văn bản đề nghị tham vấn 01 lần